Voorwaarden Lumen Unlimited pas

Algemene Voorwaarden Lumen Unlimitedpas Artikel 1. Begrippen en toepassing

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Abonnee: de natuurlijk persoon die met Stichting Filmhuis Delft een overeenkomst, zoals bedoeld onder Abonnement, heeft gesloten;
 • Abonnement: de overeenkomst tussen Stichting Filmhuis Delft en de Abonnee die de Abonnee gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht geeft tot het onbeperkt bezoeken van Filmvoorstellingen (zie begrip Filmvoorstellingen) in Filmhuis Lumen, tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.
 • Lumen Unlimitedpas: een door Stichting Filmhuis Delft aan de Abonnee verstrekte pas, welke pas dient als bewijs van het Abonnement;
 • Stichting Filmhuis Delft, Doelenplein 5, 2611 BP, Delft, info@filmhuis-lumen.nl
 • Filmvoorstelling: iedere reguliere Filmvoorstelling in Filmhuis Lumen. Met uitzondering van besloten voorstellingen, speciale voorpremières, live muziek, extra lange films, enkele festivals en andere evenementen; Voor deze voorstellingen kan een toeslag gelden.
 • Abonnementsgeld: de maandelijkse kosten voor het Abonnement, welke kosten door de Abonnee zijn verschuldigd;
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de betrekking tussen Stichting Filmhuis Delft en de Abonnee.
 2. Stichting Filmhuis Delft behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Stichting Filmhuis Delft stelt de Abonnee hiervan minstens één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte.

Artikel 2. Inhoud en gebruik

 1. Het Abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Stichting Filmhuis Delft verstrekt aan de Abonnee een Lumen Unlimitedpas met daarop de naam van de Abonnee en een pasfoto. De Lumen Unlimitedpas dient als bewijs van het Abonnement.
 3. Het Abonnement geeft de pashouder het recht op toegang tot iedere reguliere Filmvoorstelling in Filmhuis Lumen behalve als de zaal uitverkocht is.
 4. Stichting Filmhuis Delft behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren.
 5. De Abonnee dient voor iedere te bezoeken Filmvoorstelling op vertoon van de Lumen Unlimitedpas een toegangsbewijs te halen bij de kassa van het Filmhuis Lumen. Het afgehaalde toegangsbewijs is slechts geldig in combinatie met de Lumen Unlimitedpas.De Abonnee kan vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling ook kaarten online kopen. Dit toegangsbewijs is eveneens slechts geldig in combinatie met de pas.
 6. De Abonnee heeft op vertoon van zijn Lumen Unlimitedpas recht op één (1) toegangsbewijs per Filmvoorstelling.
 7. Het toegangsbewijs kan maximaal 60 minuten voor aanvang van de Filmvoorstelling worden afgehaald bij de kassa van Filmhuis Lumen of online aangeschaft.Een toegangsbewijs voor een volgende Filmvoorstelling kan pas worden opgehaald minimaal 90 minuten na aanschaf van een kaartje voor de Filmvoorstelling waarvoor reeds een toegangsbewijs is opgehaald.

Artikel 3. Duur en opzegging

 1. De minimale periode voor het aangaan van een Abonnement bedraagt vier volledige kalendermaanden, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.
 2. Het Abonnement kan na het verstrijken van de periode van vier volledige kalendermaanden bij Filmhuis Lumen worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn, met dien verstande dat het Abonnement eindigt op de laatste dag van de volgende kalendermaand.
 3. Opzeggen geschiedt door: te e-mailen naar contact@filmhuis-lumen.nl, of een brief te verzenden naar Stichting Filmhuis Delft, Doelenplein 5, 2611 BP, Delft.Een geldige opzegging bevat ten minste de gewenste opzegdatum en de naam waaronder de pashouder bij Stichting Filmhuis Delft bekend is. Een pas kan enkel opgezegd worden door de Abonnee of door een bevoegd vertegenwoordiger. Bij overlijden eindigt het abonnement van rechtswege.
 4. Stichting Filmhuis Delft heeft het recht een Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee: onjuiste gegevens heeft verschaft aan Stichting Filmhuis Delft; fraude heeft gepleegd in het gebruik van de Lumen Unlimitedpas; niet heeft voldaan aan de betalingsplicht conform artikel 4; In bovenstaande gevallen heeft de Abonnee heeft recht op restitutie van reeds betaald Abonnementsgeld.
 5. Indien Stichting Filmhuis Delft een Abonnement op grond van lid 5 van dit artikel heeft opgezegd, behoudt Stichting Filmhuis Delft zich het recht voor te weigeren met diegene een volgend Abonnement af te sluiten.
 6. Indien een Abonnement door de Abonnee is opgezegd en de voormalig Abonnee wenst binnen één jaar na opzegging van het Abonnement een nieuw Abonnement af te sluiten, geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal vier volledige kalendermaanden en kan Stichting Filmhuis Delft een éénmalig bedrag ad € 25,- administratie kosten incasseren.

Artikel 4. Abonnementsgeld en betaling

 1. Het Abonnementsgeld bedraagt € 18,50 inclusief BTW per kalendermaand. Stichting Filmhuis Delft behoudt zich het recht voor de hoogte van het Abonnementsgeld te wijzigen. Stichting Filmhuis Delft stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte.
 2. Het Abonnementsgeld wordt maandelijks via een automatische incasso door de Abonnee voldaan.
 3. De eerste termijn betaalt de Abonnee naar rato van het aantal resterende dagen van de maand.
 4. Door ondertekening van het Incassoformulier (de overeenkomst) machtigt de Abonnee Stichting Filmhuis Delft, tot incasso van het Abonnementsgeld.
 5. De incasso van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vindt plaats rond de 7e van iedere maand.
 6. Stichting Filmhuis Delft behoudt zich het recht voor om de Lumen Unlimitedpas buiten werking te stellen in geval de incasso om welke reden dan ook storneert. De Lumen Unlimitedpas wordt weer in gebruik gesteld zodra het verschuldigde Abonnementsgeld op de rekening van Stichting Filmhuis Delft is bijgeschreven. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van Abonnementsgeld over de periode dat de Lumen Unlimitedpas buiten gebruik is geweest. De maandelijkse betalingsverplichtingen van de Abonnee worden niet opgeschort door de buiten gebruikstelling van de Lumen Unlimitedpas. De minimale abonnementsperiode van vier volledige kalendermaanden dient betaald te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van de Lumen Unlimitedpas.
 7. Indien de Abonnee niet voldoet aan de betalingsverplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal Lumen Unlimitedpas de betalingsvordering overdragen aan een incassobureau. De kosten die Stichting Filmhuis Delft redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

Artikel 5. Levertijd

 1. De levertijd van de pas bedraagt 10 dagen. De levertijden betreffen geschatte data, geen fatale termijn. Vertragingen kunnen vanwege verscheidene redenen worden veroorzaakt. Direct bij aankoop ontvangt u een tijdelijke pas per e-mail die vanaf dat moment geldig is.
 2. De pas kan na 10 dagen opgehaald worden bij de kassa van Filmhuis Lumen, tijdens de openingstijden van de kassa (half uur voor aanvang van de eerste film)

Artikel 6. Verlies, beschadiging of diefstal

 1. Van verlies, beschadiging of diefstal van de Lumen Unlimitedpas maakt de Abonnee zo spoedig mogelijk melding bij Filmhuis Lumen door een mail te sturen naar contact@filmhuis-lumen.nl.
 2. Na een melding, zoals is bepaald in het eerste lid van dit artikel, kan een nieuwe Lumen Unlimitedpas worden aangemaakt. In geval van beschadiging dient de beschadigde Lumen Unlimitedpas aan Filmhuis Lumen te worden opgestuurd, of aan de kassa te worden ingeleverd.
 3. Indien geen beschadigde Lumen Unlimitedpas wordt ingeleverd kost een vervangende Lumen Unlimitedpas de Abonnee € 10,-.
 4. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van het Abonnementsgeld over de periode dat de Lumen Unlimitedpas niet kan worden gebruikt door verlies, beschadiging of diefstal.

Artikel 7. Klantgegevens

 1. De Abonnee brengt Stichting Filmhuis Delft onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het IBAN rekeningnummer van de Abonnee.
 2. Het risico van de juistheid en de volledigheid van de door Abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Abonnee.
 3. Stichting Filmhuis Delft verwerkt uw klantgegevens in een relatiebestand. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

Artikel 8. Klantenservice

 1. Bij vragen of klachten over deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van het Abonnement kan men terecht in Filmhuis Lumen.
 2. Bij vragen of klachten met betrekking tot betalingen, verlies, beschadiging en/of diefstal van de Lumen Unlimitedpas, het opzeggen van een Abonnement en/of het wijzigen van klantgegevens kan men terecht bij Filmhuis Lumen. Filmhuis Lumen is bereikbaar via:

Post: Doelenplein 5, 2611 BP, Delft E-mail: contact@filmhuis-lumen.nl Artikel 9. Toepasselijk recht Op de rechtsverhouding tussen Stichting Filmhuis Delft en Abonnee is Nederlands recht van toepassing.