Movies that Matter: Total Trust

Donderdag 16 november 2023 (eenmalig)

Total Trust werpt een indringende blik op digitale controle in China, waar een ongekende mate van staatstoezicht heerst door middel van vertrouwen, angst, gehoorzaamheid en verzet. Het onderzoekt de veranderingen in sociaal gedrag als gevolg van een alziende maatschappij en vindt zijn blijvende kracht in de mensen die vechten tegen het misbruik van de staatsmacht.

Gast: Eva Rammeloo is China correspondent voor verschillende Europese kranten en media. In haar laatste boek ‘alles onder controle’ schrijft ze over haar leven in de Chinese maatschappij’. 

——————————————————————————————————————————————-

Total Trust takes a visceral look at digital control in China where unprecedented levels of state surveillance prevail through trust, fear, obedience and resistance. It aims to explore the changes of social behaviors caused by an all-seeing society and finds its lasting power in the people who are fighting against the abuse of state power.

With Q&A with Eva Rammeloo. 

 Koop nu een kaartje

De laatste jaren voelt de Chinese regering zich bedreigd door het toenemende activisme en de publieke verontwaardiging over de vertragende economie en de toenemende sociale problemen. Om deze gebeurtenissen tegen te gaan is China begonnen met de uitbreiding van een geavanceerd digitaal systeem over het hele land. Dit systeem, dat erop gericht is burgers te volgen en te controleren, hun gegevens te verzamelen en te analyseren en gedragingen te categoriseren als strafbaar of prijzenswaardig, hoopt politieke weerstand binnen de samenleving te voorspellen voordat het gebeurt. En sinds COVID wordt de pandemie misbruikt om een gatloos digitaal controlenet te installeren. De burgers worden 24/7 in de gaten gehouden zoals nooit eerder gedacht.

We leren hoe dit complexe digitale toezicht werkt via de mensen die onder dit toezicht leven – van gewone mensen tot mensen die vanwege hun kritisch denken een bijzonder doelwit van de overheid zijn. Zoals advocaten en journalisten.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

In recent years, the Chinese government has felt its control threatened as activism and public outrage increase over a slowing economy and growing social issues. To counteract these events, China has started extending a sophisticated digital system across the country. Aimed at tracking and monitoring citizens, collecting, analyzing their data and categorizing behaviors as either punishable or commendable, this system hopes to predict political resistance within society before it happens. And since COVID the pandemic is abused to install a gapless digital control net. The citizens are monitored 24/7 as never imagined before.

We learn how this complex digital monitoring works through the people living under this surveillance – from ordinary people to people who have been particularly targeted by the government because of their critical thinking. Like lawyers and journalists.